KBO-Sint-Lieven
Kerkstraat 12 | B-9550 Herzele
Uitdaging om continu te groeien!
 


HERZELE & WOUBRECHTEGEM | HILLEGEM-WIJNHUIZE-BORSBEKE | STEENHUIZE
ERPE | BURST & ERONDEGEM | AAIGEM

VISIE WIE IS WIE ORGANOGRAM BESTUUR ICT|ZORG|SON ADRESSEN CONTACT FAQ

..........................................................

Zorgbeleid: sterke schakels

Visie en gezamenlijke initiatieven

De zorgcoördinatoren hebben in de scholengemeenschap geregeld overleg. Zij werken vanuit een gemeenschappelijke visie, wisselen praktijkervaringen uit en werken samen aan initiatieven.

Enkele voorbeelden:

 • Functiebeschrijvingen zorgcoördinator
 • Organisatie en invullling zorgdag van de scholengemeenschap
 • Uitwerken digitaal kindvolgsysteem
 • Invulling prioriteiten,...
 • Bijwonen studiedagen
 • Visie uitschrijven
 • ...

Zorgcoördinatoren

Karlien Teirlinck, VBS Hillegem-Wijnhuize-Borsbeke
Isabelle De Backer, VBS Herzele
Jan De Vroe, VBS Herzele
Jürgen Hebbrecht , VBS Herzele
Isabelle Roeland, VBS Steenhuize & VBS Aaigem
Geert De Bodt, VBS Erpe
Kathleen Rosseel, VBS Burst-Erondegem
Bernadette De Luyck, VBS Burst-Erondegem
Sabine Van Damme, VBS Aaigem

Coördinatie: Gert Bourgeois

..........................................................

 

ICT-beleid: pedagogisch en technisch

De ICT-coördinatoren hebben eenzelfde standaard functiebeschrijving. Zij hebben hoofdzakelijk een pedagogisch en beleidsmatige opdracht. Voor de technische ondersteuning kan gerekend worden op een technisch ICT-coördinator.

Enkele ICT-iniatieven:

 • Studiedag ICT & zorg
 • Elektronische leeromgeving
 • Gemeenschappelijke webruimte
 • Deelname ICT-dagen
 • Uniforme mailadressen
 • Ondersteuning digitaal kindvolgsysteem
 • ...

De ICT-coördinatoren participeren binnen de regiowerking van ICT-coördinatoren onder leiding van schoolbegeleider Ingrid Mattheeuws. Deze bijeenkomst vinden 3 tot 4 keer per jaar in Ninove.

ICT-coördinatoren (technisch)

Jürgen Schorreel (scholengemeenschap)
Freddy Cammu (Erpe)

ICT-coördinatoren (pedagogisch)

Kim De Ryck (Burst-Erondegem)
Annelies De Groeve (Aaigem)
Christine Galle (Steenhuize)
Stijn De Schrijver (Hillegem-Wijnhuize-Borsbeke)
Vera De Cooman (Erpe)
Wim De Vuyst (Herzele)

Coördinatie: Gert Bourgeois

..........................................................

MENTORCOACH EN SCHOOLONTWIKKELING

Reeds bij de start van haar bestaan heeft de scholengemeenschap geïnvesteerd in de begeleiding van stagiairs en beginnende leerkrachten, door het het inzetten van een mentorcoach. Coaching binnen een organisatie is niet meer weg te denken en bovendien vraagt het decreet om een mentor in te zetten. De mentorcoach werkt hoofdzakelijk vraaggestuurd voor volgende doelgroepen:

 • Leerkrachten in opleiding (vooral de stagiairs uit de laaste opleidingsschijf)
 • Leerkrachten in aanvangsbegeleiding en collega's (startende leerkrachten en leerkrachten die dit vragen)

Voor de coaching zijn er enkele afspraken in de scholengemeenschap:

Beginnende leerkrachten zijn leerkrachten die de eerste drie jaar (tot max. 5 jaar) nieuw in onze
scholengemeenschap zijn. Dat kunnen bijgevolg deze leerkrachten zijn:

Leerkrachten die pas afgestudeerd zijn
Leerkrachten die uit een andere scholengemeenschap komen
Daarnaast komen ook deze leerkrachten aan bod:
‐ Personeelsleden in een nieuwe functie
‐ Leerkrachten die aangemeld worden door de directie of die zelf vragende partij zijn
Stagiairs voor begeleiding van de mentorcoach:
‐ Alle stagiairs die het laatste jaar van een opleidingstraject volgen
‐ Stagiairs uit het afstandsonderwijs
‐ Alle stagairs die aangemeld worden door de directie, klasmentor of lerarenopleiding

Van mentorcoach naar schoolontwikkeling

Hoewel de scholengemeenschap het accent blijft leggen op de coaching, is de opdracht van mentorcoach opgenomen in een groter geheel: schoolontwikkeling (SON). Daar neem de schoolontwikkelaar de rol op van coach, supervisor, teambegeleider en promotor van het e-leren.

De rode draad van schoolontwikkeling zit in het leren en innoveren. Een schoolontwikkelaar is drijvende kracht achter verandering en vernieuwing. Voorbeelden:

 • Nieuw rapport introduceren
 • Begeleiden van studiedagen op school
 • Introduceren, activeren en beheren van ELO
 • Supervisor van de supervisiegroep met beginnende en ervaren leerkrachten
 • Coördinator van de ICT- en zorggroep
 • Organisator van studiedagen
 • ...

De mentorcoach - schoolontwikkelaar werkt in alle discretie samen met de leerkracht. Dat is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen op te bouwen.

Daarom werden er enkele afspraken binnen CODI gemaakt:

 • De mentorcoach kan in vertrouwen met de stagiair en leerkracht werken. Dit wil ook zeggen dat er geen verslag van de begeleiding naar de directie hoeft te gaan. In bepaalde gevallen zal er een verslag zijn tussen leerkracht en mentor, tussen stagiair en mentor.
 • De mentorcoach treedt niet op als evaluator.
 • Er kan feedback gegeven worden als iemand daar naar vraagt en alle partijen akkoord zijn.
  Bv.: De pedagogisch begeleider wil de vorderingen van de leerkracht bespreken en er wordt met de leerkracht en directie overeengekomen dat de mentorcoach mee aan tafel zit. De mentorcoach is op dat moment een luisterend oor.

Leerkrachten, stagiairs, directeurs en opleidingslectoren kunnen op elk moment beroep doen op de mentorcoach. Enkele voorbeelden daarvan:

 • De stagiair wilt een gesprek naar aanleiding van de stage;
 • De klasmentor wil een tweede opinie;
 • De klasmentor heeft vragen bij de invulling van het stageverslag;
 • De samenwerking tussen klasmentor en stagiair verloopt stroef;
 • De directie vraagt verdere opvoling omwille van afwezigheid van de klasmentor;
 • De klasmentor wil vaardiger worden in het coachen van een stagiair, een beginnende collega,...
 • De hogeschool plant een evaluatiegesprek van de stage met verschillende participanten;
 • De hogeschool vraagt feedback over de voorbije stageperiodes (organisatorisch, inhoudelijk,...)
 • ...

De mentorcoach organiseert zich flexibel in tijd en ruimte. Hij rapporteert rechtstreeks aan de coördinerende directeur en doet de verslaggeving vanuit de verschillende werkgroepen tijdens het CODI-overleg.

De mentorcoach - schoolontwikkelaar is Gert Bourgeois
Contact: gert.bourgeois==at==sintlievenkbo.be

 

 

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Elektronische leeromgeving

webmail

SBO zorg

 

 

 
 
 

 


 
 
Scholengemeenschap KBO Sint-Lieven © 2012 Gert Bourgeois