home.
wie is wie.
inschrijven.
opvoedingsproject.
Talenten.
zorgbeleid.
gezondheidsbeleid.
Mediakunde.
Sint Lieven KBO.
praktisch.
foto's.
maaltijden.
Ouderraad.
Leerlingenraad.
links.

Vrije Basisschool

Hillegem  - Wijnhuize

afdelingen.
contact.
kalender.
home

Opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie.

 

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

• Het unieke van ieder mensenkind.

• De verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen.

• Verbondenheid en solidariteit met anderen.

• Vertrouwen in het leven (hoop).

• Genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is.

• Openheid, respect en zorg voor mens en natuur.

• Verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren.

• Vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid.

• Zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

 

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

- de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;

- de verdieping in de Bijbelse Boodschap;

- de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;

- het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding te leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies. Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.

 

2. Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur :

de wereld van taal en communicatie

de wereld van het muzische

de wereld van cijfers en feiten

de wereld van de techniek

de wereld van het samenleven

de wereld van verleden en heden

de wereld van het goede

de wereld van zingeving

 

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan

komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

 

3. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

 

Onze opvoeding wordt gedragen door:

• Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

• De pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.

• De pedagogie van de hoop. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.

• De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

• Model staan voor goed leren

• Strategische vragen stellen

• Aansluiten bij wat leerlingen reeds beheersen

• Zinvolle contexten aanbieden

• Interactieprocessen begeleiden

• Peilen naar de vorderingen

• Helpen en coachen

 

4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

 

‘IEDEREEN is IEMAND’

Al onze kinderen op school zijn anders, uniek, niet alleen van uiterlijk, maar ook innerlijk! Uiterlijke kenmerken kunnen we onmiddellijk zien, het innerlijke zit vanbinnen en is daardoor niet altijd duidelijk zichtbaar! Toch vinden wij het ook belangrijk te weten wat er binnen in het kind leeft. Vandaar dat een belangrijke pijler in onze school welbevinden is. Voelen de kinderen zich wel goed op onze school? Wat kunnen we doen omdat ze zich beter zouden voelen? We streven er op onze school dan ook naar om alle kinderen individueel aan te spreken en op te volgen. Onze kinderen zijn geen nummer in de rij, maar een persoon met een naam en een inhoud!! Een tweede belangrijke pijler, zijn ze betrokken bij het klasgebeuren?

Schoolgebeuren? Spreken we hen aan in wat ze moeten leren? Sluiten we voldoende aan bij hun leefwereld? Hebben we voldoende aandacht voor wat zij willen leren?

 

‘IEDEREEN heeft recht op zorg’

Er zijn twee soorten zorgvragen. Een eerste soort zijn de ‘gewone zorgvragen’. Ieder kind heeft zijn vragen en problemen. Daarvoor willen we AL onze kinderen omringen met de zorgen die zij nodig hebben. Het is voor ons als school, directie en leerkrachten een hele uitdaging om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op al de noden van onze kinderen. Het vraagt immers heel wat meer inzet dan gewoon maar een lesje geven! Een tweede soort zijn de ‘bijzondere zorgvragen’. Er zijn kinderen die extra noden hebben omdat hun ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager) Vandaar ...

 

‘SAMEN zijn we sterk’

Voor deze laatste zorgvragen, werken we samen met ouders, CLB, Buitengewoon onderwijs, logopedisten, revalidatiecentrum en andere gespecialiseerde centra. SAMEN proberen we oplossingen te zoeken die de schoolse loopbaan van onze kinderen zo aangenaam mogelijk maakt.We proberen ook onze werkwijzen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

‘Open kaart spelen’

En natuurlijk de ouders, die heel wat vertrouwen hebben in onze school willen wij niet teleurstellen. We proberen en willen hen een zo duidelijk en eerlijk mogelijk beeld geven over de ontwikkeling van hun kind. Zij hebben het recht te weten wat er op school met hun kind gebeurt.

 

5. Onze school als gemeenschap en als organisatie.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken

samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

• de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;

• het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;

• externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;

• de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt;

• de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.